990. Cách gieo trồng CỎ LÚA MÌ NON

Description

BƯỚC 01: NGÂM HẠT GIỐNG

Rửa sạch giống bằng NƯỚC TỐT Y TẾ 9.5.

BƯỚC 02: Ủ HẠT

 

BƯỚC 03: GIEO HẠT GIỐNG

 

BƯỚC 04: TƯỚI và THU HOẠCH

.